Facebook játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat, Adatvédelem

A Fyrklövern Magyarország Kft. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. cégjegyzékszám: 01-09-307115 a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki nem esik a lejjebb meghatározott kizárt személyek körébe, és aki a Játék időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) a Szervező által üzemeltetett „Lead ads” keretein belül részt vesz a Játékban. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A játék időtartama:

A játék 2023.09.22. 08:00-tól 2023.11.30. 23:59-ig tart.

Sorsolás időpontja:

2023.12.04.

Eredményhirdetés:

2023.12.06.

A játék menete:

A Játékban való részvétel feltétele a „Lead ads” keretein belül történő regisztráció, amelynek során a Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám. Egy Játékos csak egy alkalommal regisztrálhat a Játékba.

A regisztráció során a Játékosoknak az Alkalmazásban válaszolniuk kell egy kérdésre.

Az Alkalmazásban feltett kérdésre válaszoló Játékosok részt vesznek a sorsoláson.

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

NYEREMÉNY

A Játék végét követő, fent meghatározott sorsoláson az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

1 fő részére, 6 darabos, 53 400 Ft összértékű Disney Talpas pohár készlet (40 cl/db)

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A sorsolás alkalmával 1 fő nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolunk. A Szervező a sorsolást követő 7 napon belül e-mail-ben (a továbbiakban: ”Üzenet”) értesíti a nyerteseket a megadott e-mail címen keresztül. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékosokat arról az elérhetőségeiről (név, e-mail cím), amelyen a nyertes Játékosoknak az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül kötelesek a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremények elfogadásához.

A nyereményeket a Szervező a Játékosok lakcímére postázza.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékosok hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező e-mail címmel történt regisztráció a Játékba) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 (tíz) napon belül, a nyereményre való jogosultsága megszűnik és átszáll a tartaléknyertesre.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekvéseiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail címmel vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. A Honlap és az Alkalmazás használatával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán, honlapján, vagy a meglévő e-mail címekre történő tájékoztatás kiküldésével. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa.

Adatvédelem

A Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, a regisztráció során megjelölt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseivel és a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.

1. A kezelt személyes adatok köre

A rendelkezésre bocsátott és a Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).

3. Az adatkezelés célja

3.1 Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával a Játékos elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

3.2 Az adatkezelés célja továbbá az is, hogy, amennyiben a Játékos ehhez külön, kifejezetten hozzájárul, a Játékot követően a Szervező a Játékos 1. pontban meghatározott személyes adatait direkt marketing céljából kezelje. A direkt marketing keretében a Játékos emailen és/vagy telefonon információt kapna a Szervező termékeiről, ajánlatairól. A Játékban való részvételnek nem feltétele a direkt marketing céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulás.

4. Adattovábbítás

A Szervező a Játékos személyes adatait nem továbbítja harmadik személy részére.

5. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre

Adatkezelő: Szervező

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Játék esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a Játékot. Az adatkezelés a direkt marketing esetében addig tart, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Játékos az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Játékos, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Játékos, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8. Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

Fyrklövern Magyarország Kft.
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu

Székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
Telefon: 06-1- 951 9265